REGULAMIN

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest uprzednie zapoznanie się oraz przestrzeganie obowiązującego w Regulaminu.

ODPŁATNOŚĆ I REJESTRACJA NA ZAJĘCIA

 1. Karnety uprawniające do uczestnictwa w zajęciach zachowują swoją ważność przez okres 4 lub 12 tygodni od daty zakupu, poza wyjątkowymi przypadkami (święta w dni powszednie, zamknięcie klubu z powodów losowych), kiedy ulegają przedłużeniu o te dni bez konieczności jakichkolwiek dodatkowych opłat.
 2. Minimalny okres związania umową wynosi 12 tygodni.
 3. Płatności za zajęcia i rezerwacji terminów zajęć należy dokonać online za pośrednictwem portalu eFitness.pl. przed terminem zajęć. Wyjątek stanowią zajęcia z gimnastyki słowiańskiej- w tym zakresie obowiązuje rezerwacja i płatność bezpośrednio u prowadzącego te zajęcia za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 4. Umożliwiamy udział w zajęciach również w przypadku braku dokonania uprzedniej rezerwacji terminu za pośrednictwem portalu eFitness.pl. Nie odpowiadamy jednak wówczas za brak wystarczającej ilości wolnych miejsc na zajęciach z uwagi na limity osób ćwiczących w grupach.
 5. Członek Barre Station Fitness/ PT Station Fitness ma prawo anulować rezerwację do 12 h przed planowanym terminem zajęć grupowych, jak i do 24 h przed planowanym terminem treningu personalnego ( zajęcia indywidualne).
 6. W przypadku nieodwołania rezerwacji i nieuczestniczenia w zarezerwowanych zajęciach, Barre Station Fitness/ PT Station Fitness zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty za zajęcia.
 7. W przypadku gdy klient anuluje lub nie bierze udziału w jednorazowych warsztatach lub wydarzeniach, Barre Station Fitness/ PT Station Fitness zastrzega sobie prawo do niezwrócenia zadatku i/lub dokonanych płatności.
 8. Zasadniczo nie przewidujemy możliwości przedłużenia lub zawieszenia karnetu. W dniu wygaśnięcia  oznaczonym datą ważności karnetu karnet wygasa i nie ma możliwości zwrotu kosztów wynikających z niewykorzystania karnetu. W wyjątkowych przypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami na umotywowany wniosek uczestnika Barre Station Fitness/ PT Station Fitness może  wyrazić zgodę na wydłużenie karnetu o uzgodnioną liczbę zajęć.
 9. Harmonogram zajęć udostępniany jest na bieżąco wraz z aktualizacjami na stronie internetowej Barre Station Fitness/ PT Station Fitness. Prosimy zatem o bieżące śledzenie harmonogramu widniejącego na stronie, jak i zapoznawanie się z informacjami na temat odwołania zajęć z przyczyn losowych, jak i wywołanych okresami świątecznymi.
 10. Z przyczyn regeneracyjnych zastrzegamy sobie prawo do tymczasowego zamknięcia Barre Station Fitness/ PT Station Fitness w sezonie letnim na okres max. 4 tygodni na przełomie lipca i sierpnia.

ZASADY UCZESTNICTWA I WAŻNE INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW

1.     W zajęciach Barre Station Fitness/ PT Station Fitness może brać udział każdy, kto ukończył 18 lat.

 1. Barre Station Fitness/ PT Station Fitness oferuje różnorodne zajęcia o różnych profilach, intensywności treningu oraz poziomach umiejętności, do których uczestnik może dołączyć w dowolnym momencie. Uczestnicy samodzielnie dokonują wyboru poziomu zaawansowania zajęć w oparciu o znajomość swoich umiejętności, wiedzę, oczekiwania, jak i konsultację z prowadzącym zajęcia.
 2. Uczestnik zobowiązuje się poinformować prowadzącego zajęcia o problemach zdrowotnych, które mogą stanowić przeszkodę lub problem w ćwiczeniu, w szczególności o:
  •      nadciśnieniu i chorobach sercowo-naczyniowych;
  •      poważnych chorobach oczu;
  •      istniejących obrażeniach ciała;
  •      niewyjaśnionych zawrotach głowy lub bólach głowy;
  •      ciąży.
 3. W przypadku zgłoszenia takich problemów fizycznych lub poczuciu dyskomfortu, uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania instrukcji nauczyciela. Uczestnik powinien dostarczyć również zaświadczenie lekarskie zezwalające na ćwiczenia. Uwaga ta w sposób szczególny tyczy się kobiet w ciąży, które mogą brać udział w zajęciach tylko za zgodą prowadzącego i po konsultacji z lekarzem.
 4. Niedyspozycje, choroby, urazy, kontuzje należy zgłaszać przed zajęciami. Osoby z poważniejszymi problemami zdrowotnymi winny wcześniej skonsultować się z lekarzem. Praktykujący biorą udział w zajęciach na własną odpowiedzialność. Barre Station Fitness/ PT Station Fitness nie ponosi odpowiedzialności za uaktywnienie i zaostrzenie się schorzeń i chorób, na które cierpią uczestnicy. Ryzyko związane z możliwością powstania urazów ponosi wyłącznie uczestnik zajęć.
 5. Barre Station Fitness/ PT Station Fitness nie ponosi odpowiedzialności za urazy i obrażenia spowodowane brakiem informacji o zdrowiu uczestnika, jak i wykonywaniem ćwiczeń wbrew wyraźnym instrukcjom prowadzących zajęcia.
 6. Uczestnik przyznaje, że każda forma aktywności fizycznej niesie ryzyko obrażeń.
 7. W przypadku pogorszenia się samopoczucia w trakcie zajęć (np.: nagły wzrost ciśnienia, napięcie w oczach, ból w stawach) należy  zgłosić to niezwłocznie prowadzącemu zajęcia.
 8. Nie wolno praktykować po długim pobycie na słońcu, w saunie czy w solarium, pod wpływem silnych leków, narkotyków czy alkoholu, po dużym wysiłku fizycznym.

10.   Zajęcia trwają od 45 min. do 1, 5 h w zależności od typu zajęć.

 1. Na zajęcia wchodzimy punktualnie i nie wychodzimy przed ich zakończeniem, aby nie burzyć całości, którą stanowią, i nie rozpraszać pozostałych uczestników.
 2. Barre Station Fitness/ PT Station Fitness jest zamykane na czas trwania zajęć. Osoby spóźnione powinny zdawać sobie sprawę z tego, że nie zostaną wpuszczone na zajęcia, albowiem dołączanie w pośpiechu do zajęć, które już trwają, może wywołać złe samopoczucie lub spowodować kontuzję.
 3. Ćwiczymy w stroju sportowym, wygodnym, nie krępującym ruchów.Prosimy o zabranie ze sobą odpowiedniego sportowego obuwia zmiennego. Jogę ćwiczymy jednak zasadniczo bez butów. Bezpośrednio przy wejściu do Barre Station Fitness/ PT Station Fitness znajduje się szatnia, w której można zostawić obuwie lub zmienić je na czyste buty.
 4. Aby ćwiczyć jogę w Barre Station Fitness nie trzeba przynosić ze sobą własnej maty. Maty zapewniamy każdemu ćwiczącemu we własnym zakresie. Ze względów higienicznych można zakupić jednak swoją własną matę i przynosić ją ze sobą na każde kolejne zajęcia lub zostawić na przechowanie w Barre Station Fitness.Osoby z chorobami stóp lub otwartymi ranami dłoni lub/i stóp bezwzględnie zobowiązane są do korzystania z prywatnej maty.
 5. Z uwagi na dobre efekty ćwiczeń przed zajęciami nie należy jeść (obfity posiłek 2-3 godziny przed zajęciami, a lekki posiłek godzinę przed zajęciami). W trakcie zajęć można pić.
 6. Z szacunku do innych uczestników należy utrzymywać higienę osobistą (dbać o czystość skóry, włosów i paznokci, a stosowanie dezodorantów lub antyperspirantów ograniczyć tylko do tych o niemocnych zapachach. Nie powinno stosować się również olejków oraz tłustych balsamów do ciała.
 7. Przed zajęciami należy wyłączyć telefon komórkowy.
 8. Uczestnicy utrzymują na sali porządek w trakcie ćwiczeń, a po zakończeniu zajęć odkładają pomoce na swoje miejsce. W szczególności dotyczy to mat do zajęć jogi, które każdy uczestnik zobowiązany jest po zajęciach zdezynfekować udostępnianym przez nas specjalnym sprayem.
 9. Osoby, które zniszczą sprzęt bądź urządzenia ponoszą pełną odpowiedzialność pieniężną za wyrządzone szkody.
 10. Na terenie Barre Station Fitness/ PT Station Fitness przestrzegamy powszechnie przyjętych norm zachowania.
 11. Na terenie Barre Station Fitness/ PT Station Fitness obowiązuje zakaz palenia tytoniu, posiadania i spożywania alkoholu, środków odurzających i narkotyków oraz przynoszenia niebezpiecznych narzędzi i przedmiotów.
 12. Osoby naruszające zasady regulaminu mogą zostać poproszone o opuszczenie terenu Barre Station Fitness/ PT Station Fitness.
 13. Zabrania się rejestrowania obrazu lub dźwięku bez zgody prowadzącego zajęcia.
 14. Pieniądze i inne cenne przedmioty lepiej zabrać ze sobą na salę. Za rzeczy i przedmioty wartościowe pozostawione na sali, jak również w szatni, na korytarzu, czy gdziekolwiek poza salą  w trakcie zajęć- nie odpowiadamy.  Pracownicy oraz właściciele Barre Station Fitness/ PT Station Fitness nie ponoszą również odpowiedzialności za rzeczy i maty pozostawione w Klubie po zajęciach. Za kluczyk do szafki odpowiada jego tymczasowy właściciel.

Uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez Barre Station Fitness/ PT Station Fitness jest równoznaczne z akceptacją wszystkich punktów regulaminu, jak i zobowiązaniem się do jego przestrzegania.Rezerwacja miejsca za pośrednictwem eFitness.pl jest jednoznaczna z akceptacją zasad rezerwacji i regulaminu.

Uczestnicy korzystają z usług Barre Station Fitness/ PT Station Fitnessna własną odpowiedzialność. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu.

Umowa może zostać rozwiązana przez Barre Station Fitness/ PT Station Fitness bez wypowiedzenia w przypadku, gdy członek narusza warunki umowy i regulaminu, a w szczególności nie dokonuje terminowej płatności wymaganych opłat lub w inny sposób działa na szkodę Barre Station Fitness/ PT Station Fitness.

Wszelkie prawa własności intelektualnej, a w szczególności prawa autorskie wszelkich tekstów i innych materiałów zawartych na tej stronie internetowej stanowią moją własność lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystanie udzielonym przez ich autorów. Wykorzystanie w całości lub w części treści lub elementów zamieszczonych na stronie stanowi naruszenie prawa.

RODO- klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

1.     Administratorem Państwa danych osobowych jest Barre Station Fitness reprezentowane przez Małgorzatę Starkman ( NIP 631 253 06 04) / PT Station Fitness reprezentowane przez Bartłomieja Boryczko ( NIP 631 108 36 69). Z Administratorem można skontaktować się drogą mailową pod adresem: info@barrestatefitness.pl.

2.     Państwa dane osobowe są przetwarzane:

·      w celu świadczenia usług, o których mowa w Regulaminie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą.

·      w celu wykonania i na podstawie umowy, gdy ją zawarliśmy na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

·      w celu wysyłania Państwu informacji o naszych promocjach na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit. a.

·      w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony mienia na terenie monitorowanym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora;

·      w celu publikowania zdjęć z organizowanych zajęć na naszej stronie internetowej na podstawie Państwa zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a.

3.    W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem;

4.    Dane osobowe będą przechowywane przez:

·      wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli do momentu upływu okresu roszczenia podatkowego licząc od końca roku, w którym roszczenie wygasa. Liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.

·      dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu, cofnięcia zgody, jeśli przetwarzaliśmy na podstawie zgody lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

·      dane przetwarzane na podstawie Państwa zgody, przetwarzane są do momentu cofnięcia zgody.

5.    Podmiotem przetwarzającym dane osobowe w imieniu Barre Station Fitness/ PT Station Fitness jest firma eFitness Sp. z o.o. Przetwarzamy tylko te dane, które przekazują nam nasi Klienci i wprowadzamy do systemu eFitness w celu umożliwienia nam obsługi bazy klientów i działania naszego Klubu.Udostępnienie Państwa danych osobowych na zlecenie Administratora następuje również w ramach współpracy z firmą wspierającą obsługę księgową. Barre Station Fitness/ PT Station Fitness wykorzystuje te informacje do wzajemnej wymiany informacji pomiędzy Barre Station Fitness a PT Station Fitness, jak i komunikacji z klientami w celach informacyjnych i marketingowych.

6.    Barre Station Fitness/ PT Station Fitness nie sprzedaje danych osobowych stronom trzecim.

7.    Klienci mogą przeglądać i zmieniać dane osobowe; deaktywować swoje konto;  zmieniać swoje preferencje dotyczące otrzymywania marketingowych wiadomości e -mail za pośrednictwem Strefy Klienta w ramach eFitness.

8.    Klienci mają prawo do usunięcia swoich kont (prawo do bycia zapomnianym) poprzez przesłanie konkretnej prośby do Barre Station Fitness/ PT Station Fitness na adres e-mail: info@barrestationfitness.pl.

9.    Gromadzone i przechowywane dane to przekazane przez klientów do Barre Station Fitness/ PT Station Fitness oraz dodatkowe informacje, takie jak obecność na zajęciach itp.

10.  Wszystkie dane osobowe z działań i interakcji z Barre Station Fitness/ PT Station Fitness na Facebooku, Instagramie lub innych mediach społecznościowych podlegają indywidualnym zasadom i obowiązującym przepisom krajowym.

11.  Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:

·      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

·      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

·      prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

·      prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

·      prawo do przenoszenia danych;

·      prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

·      wycofania udzielonej zgody co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.

12.  Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy lub realizacji świadczenia usług na obiekcie sportowym.

13.   Państwa dane nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, o którym mowa w art. 22 ust.1 i 4 RODO.

14.  Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.